Ochrona praw i interesów obywateli

Jednym z podstawowych zadań konsula polskiego za granicą jest ochrona praw i interesów Rzeczypospolitej Polskiej oraz jej obywateli.

Szczegółowe uprawnienia, które przysługują obywatelom Polskim oraz obowiązki Konsulów reguluje ustawa z dnia 13 lutego 1984 r.

o funkcjach konsulów Polskiej Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z treścią tej ustawy konsul polski czuwa, aby obywatele polscy zatrzymani, aresztowani lub w inny sposób pozbawieni wolności w państwie przyjmującym mieli zapewnioną ochronę prawną i byli traktowani zgodne z prawem państwa przyjmującego oraz zgodnie z prawem i zwyczajami międzynarodowymi.

Konsul polski może zwrócić się też do sądów lub innych organów w państwie przyjmującym o udzielenie informacji o przyczynach zatrzymania, aresztowania lub pozbawienia wolności.

Może także poprosić o udzielenie informacji o stawianych obywatelowi zarzutach.

Na wniosek obywatela Konsul może również ułatwić mu kontakt z rodziną i innymi osobami bliskimi.