Pomoc polskiego konsula w przypadku utraty pieniędzy

W razie utraty pieniędzy konsul RP może pośredniczyć w nawiązaniu kontaktu obywatela z swoimi krewnymi lub znajomymi w ojczyźnie. Konsul może też, w uzasadnionych przypadkach, wypłacić wnioskującemu kwotę, jaka zostanie wpłacona przez krewnych lub znajomych na konto Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach konsul ma możliwość udzielić pomocy finansowej niezbędnej na powrót do Polski najtańszym środkiem transportu, o ile obywatel zobowiąże się do zwrotu pożyczonej sumy po powrocie. W przypadku konfliktu obywatela z pracodawcą konsul może ułatwić kontakt ze związkami zawodowymi, inspekcją pracy czy innymi miejscowymi instytucjami, które zajmują się obroną praw pracowniczych w danym kraju.

Organizacje te a także sam konsul będą w stosunku z pracodawcą obywatela i będę kontrolowały zakres jego działania. Przekazywanie środków pieniężnych przez polskie przedstawicielstwa dyplomatyczno-konsularne ograniczone jest tylko do wyjątkowych sytuacji.