Wydawanie paszportu tymczasowego

Konsul ma prawo wydać obywatelom paszport tymczasowy. Art. 23 ust 1. ustawy z dnia 13 lipca 2006 r.

o dokumentach paszportowych definiuje sytuacje, w których konsul może tego dokonać. Paszport tymczasowy może być wydany osobom przebywającym za granicą na czas oczekiwania przez nie na doręczenie paszportu sporządzanego w kraju. Konsul może paszport tymczasowy wydać też obywatelom przebywającym czasowo w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, na powrót do miejsca stałego pobytu. Paszport tymczasowy może być także wydany osobom przebywającym w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny, a także osobom przebywającym w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z prowadzoną działalnością zawodową.

Paszport tymczasowy konsul może zatem wydać w sytuacji zajścia zdarzenia losowego i konieczności pilnego wyjazdu do Polski lub innego kraju będącego miejscem stałego zamieszkania obywatela polskiego.